WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Dom zakonny Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi założył w 1857 r. w Petersburgu ks. Zygmunt Szczęsny Feliński – profesor i ojciec duchowny alumnów Akademii Duchownej.

W 1862 r. ks. Feliński został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim. Wraz z nim przybyły do Warszawy Siostry Rodziny Maryi.

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi kształtują swoją duchowość na fundamencie, którym jest miłość Boga i bliźniego. Znamiennym rysem duchowości Zgromadzenia jest duch pokory i prostoty, który określa stosunek Sióstr do Boga i ludzi, przynaglając je do szukania we wszystkim woli Bożej i całkowitego zaufania Jego Opatrzności.
W wędrówce do świętości towarzyszą Siostrom Rodziny Maryi Patronowie Zgromadzenia.

W Polsce Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi prowadzą działalność wychowawczą w przedszkolach oraz zakładach opiekuńczo-resocjalizacyjnych, w domach dziecka, a także pracują przy chorych w szpitalach. Pomagają starszym i samotnym prowadząc domy pomocy społecznej. Podejmują także pracę w parafiach jako katechetki, organistki i zakrystianki, a także w instytucjach kościelnych, głównie w seminariach duchownych.

Poza Polską siostry pracują już od stu lat w Brazylii, gdzie przybyły razem z Polakami-emigrantami na pocz. XX wieku (1906 r.) – głównie w mieście Kurytyba, stolicy stanu Parana. Ponadto pracują na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji oraz w Rzymie.