WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA
W WIŚNIOWEJ


Ogłoszenia i intencje


W niedzielę 29.03.2020 o godz. 11:00 odbędzie się transmisja Mszy Świętej z naszego kościoła. Transmisję można otworzyć tutaj:

Czytaj

Niniejszy dokument zawiera informacje i wytyczne dla rodziców, dzieci i młodzieży przystępujących do sakramentów: pierwszej Komunii Świętej oraz Bierzmowania:

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii św. i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe.
Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości przewidziane na pierwszą połowę maja winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni. W przypadku terminów późniejszych, jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej odpowiedzi. Księża proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, mogą wyznaczyć inną datę uroczystości, biorąc jednak pod uwagę opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz państwowych.
Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci i rodziców do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lub jej rocznicy, prosimy rodziców, by intensywniej troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny. Można do tego wykorzystać materiały Wydawnictwa św. Stanisława pt. „Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny” – broszura dla rodziców.
Prosimy także duszpasterzy i katechetów oraz animatorów prowadzących spotkania dla kandydatów do bierzmowania o elektroniczne udostępnianie – w miarę możliwości – materiałów na kolejne spotkania i bieżący kontakt z młodzieżą za pomocą komunikatorów i platform społecznościowych.


Ks. Andrzej Kielian
Katedra Katechetyki
Wydziału Teologicznego UPJPII

Czytaj

Abp Marek Jędraszewski udzielił dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Archidiecezji Krakowskiej, aż do odwołania. Kościoły mają pozostać otwarte, ale w zgromadzeniach liturgicznych – zgodnie z przepisami prawa państwowego – nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób. W Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. Wskazania dotyczące przebiegu Triduum Paschalnego oraz pomoce duszpasterskie na ten czas zostaną wydane w najbliższych dniach.


Kraków, dnia 28 marca 2020 r.

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii
Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:
1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza,  że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.
2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościołów należy umieścić stosowną informację i przekazać ją wiernym także innymi kanałami komunikacyjnymi. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.
3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu oraz celebrans, nawet jeśli nie jest mieszkańcem domu.
4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.
5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. kropielnice kościelne należy opróżnić.
6. W przypadku koncelebry wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.
7. Polecam, aby kościoły pozostawały w ciągu dnia otwarte, tak aby możliwa była indywidualna modlitwa z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego i kościelnego. Niech duszpasterze troszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.
8. Podtrzymuję polecenie, aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, w szczególności tych, którzy o to proszą.
9. Księży proszę, aby w tym wyjątkowym czasie do posługi nie angażować nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z troski o nich i ich najbliższych.
10. Szczegóły dotyczące sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz spraw związanych z rozdzielaniem Komunii świętej zostały przekazane księżom w dokumencie z dnia 23 marca 2020 r., nr 826/2020. Pozostają one w mocy z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnych przepisów państwowych, w szczególności dotyczących liczby uczestników zgromadzenia religijnego.
11. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. w Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. W Katedrze należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, natomiast w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach odpowiedzialni duszpasterze niech roztropnie rozstrzygną, którą formę celebracji wybrać z wyłączeniem pierwszej.
12. Wskazania dotyczące przebiegu Świętego Triduum Paschalnego zostaną wydane w najbliższych dniach.
13. Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.
† Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Czytaj

Poniedziałek


06:30 +Marii Jamróz – w 5 rocznicę śmierci,
07:00 +Józefa i Heleny Bajer i Joanny córki,

Wtorek


06:30 – za dusze w czyśćcu cierpiące,
07:00 +Marii Murzyn – w 1 rocznicę śmierci,

Środa


07:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu, zdrowie i siły dla Józefa Burkata – w 90 rocznicę urodzin,
18:00 – Msza święta dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne dary i łaski w dalszym życiu, światło Ducha świętego w podejmowaniu życiowych decyzji dla Karoliny – i jej bliskich,

Czwartek


07:00 +Zofii Burkat – w 5 rocznicę śmierci,
18:00 w pewnej intencji,

Piątek


07:00 +Władysławy Gorczyca i jej rodziców, oraz Marii Muta,
18:00 +Władysława Dominika i Kazimierza syna,

Sobota


07:00 +Marii Burkat,
18:00 +Jana Murzyna – w 33 rocznicę śmierci,

Niedziela Palmowa męki Pańskiej


07:00 +Julii i Władysława Knapczyk i ich rodziców,
09:00 +Stanisława Bogacza – w 14 rocznicę śmierci,
09:00 +Aleksandry Rokosz – w 4 rocznicę śmierci i Benedykta męża,
11:00 +Stefana Kurka – w 10 rocznicę śmierci, Olgi żony i Andrzeja syna,
18:00 +Janiny Kwiatkowskiej – od córki i wnuczek,

Czytaj

Ogłoszenia parafialne na 5 Niedzielę Wielkiego Postu – 29.03.2020 roku

Dwa ostatnie tygodnie Wielkiego Postu, kierują naszą uwagę na rozważanie Męki Pańskiej.

Po południu o godzinie 18:00 Msza święta wieczorna.

Jutro o godzinie 09:00 odwiedziny chorych z Panem Jezusem w Wierzbanowej, Kobielniku i Poznachowicach Dolnych, a we wtorek również od godziny 09:00 odwiedzimy chorych w Wiśniowej.

W czwartek o godzinie 17:00 Godzina Święta i okazja do spowiedzi świętej.

W piątek przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od godziny 17:00 a nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po wieczornej Mszy świętej.

W sobotę przypada pierwsza sobota miesiąca a nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny po wieczornej Mszy świętej.

W przyszłą niedzielę przypada Niedziela palmowa Męki Pańskiej. Na Mszy świętej o godzinie 11:00 poświęcimy palmy na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

Rodzinom z Poznachowic szczere i serdeczne „Bóg zapłać” za troskę o czystość świątyni w ubiegłym tygodniu a na ten tydzień prosimy:

  • Szymoniak 17;
  • Lampa 18;
  • Pałka 1;
  • Leśniak 24;
  • Murzyn 23;
  • Garbień 126.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę grupy kolędującej z Wiśniowej za zakupienie sprzętu do transmisji nabożeństw z kościoła a p. Sylwestrowi Kusowi za udostępnienie internetu. Równie piękne podziękowania kierujemy w stronę p. Grzegorza Kaczmarczyka, Daniela Obuchowicza i naszego alumna Marcina Kaczmarczyka za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie transmisji w internecie.

Czytaj

Rozważania drogi krzyżowej „Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa” zostały przygotowane przez abp. Marka Jędraszewskiego z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Rozważania w wersji audio będą publikowane o godzinie 21:37 przez czternaście kolejnych dni od najbliższej soboty do Wielkiego Piątku.
Zapraszamy na fanpage Facebook: Archidiecezja Krakowska.

SPOT

Czytaj

Zmień rozmiar czcionki
Zmień tło